Met de familie op reis .jpg

  Disclaimer

  Gebruikersvoorwaarden website CampSpot.nl

  Algemeen

  Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en/of partnerwebsites indien je hierna toe wordt gelinkt vanuit CampSpot.nl. Bepalingen of voorwaarden gesteld op deze (partner) websites met betrekking tot het gebruik van de betreffende website, zijn alleen bindend voor CampSpot indien en voor zover deze door CampSpot uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

  Gebruik website

  Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van CampSpot. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door CampSpot uitdrukkelijk afgewezen.

  Verplichting gebruikers

  Gebruikers verplichten zich om de website(s) niet te gebruiken:

  - Voor enig onwettig doel en/of onrechtmatig gebruik van de website;

  - Op enigerlei wijze die ertoe leidt dat het functioneren van de website wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de functionaliteit op enigerlei andere wijze wordt aangetast;

  - Op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon).

  Functioneren website

  CampSpot stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor CampSpot een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website ten allen tijde bereikbaar is of naar behoren functioneert. CampSpot vraagt uw begrip hiervoor en wijst erop dat zij geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, welke dientengevolge is ontstaan.

  Informatie op de website

  CampSpot stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, bijvoorbeeld als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor CampSpot de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Indien u onvolkomenheden in de verstrekte informatie aantreft, verzoeken wij u contact op te nemen met een van onze medewerkers om de betreffende informatie te verifiëren.

  Informatie derden op de website

  De website bevat diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. CampSpot heeft geen invloed op die andere sites en de voorwaarden van CampSpot zijn daarop niet van toepassing. CampSpot verwijst gebruikers uitdrukkelijk naar de voorwaarden van de betreffende derde. CampSpot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites en is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dientengevolge.

  Uitvoering reizen/arrangementen derden

  De reizen / arrangementen die aangeboden worden op CampSpot.nl worden gefaciliteerd en uitgevoerd door derden, zijnde een luchtvaartmaatschappij of accommodatie verschaffer, camperverhuurder (hierna te noemen; Uitvoerder). CampSpot is daarmee uitdrukkelijk geen partij tot en/of bij de overeenkomst die je sluit met de betreffende uitvoerder van de aangeboden vlucht of accommodatie en is slechts een tussenpersoon tussen jou als particulier en de betreffende uitvoerder(s). De algemene (boekings en/of reis) voorwaarden van de uitvoerder(s) zijn van toepassing op het onderdeel dat bij de betreffende uitvoerder(s) is geboekt.

  Bescherming persoonsgegevens

  CampSpot hecht waarden aan de bescherming van de privacy van gebruikers, bezoekers en klanten van de website. De gegevens die zijn verstrekt door de gebruiker worden daarom door CampSpot verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

  De uitvoerder(s) verkrijg(en)(t)  alleen die (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn om de verzochte onderdeel in te boeken bij de betreffende uitvoerder(s). CampSpot verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij de gebruiker vooraf uitdrukkelijk om toestemming is gevraagd. Alle door de gebruiker verstrekte gegevens worden voor geen ander doeleinden gebruikt dan waarvoor deze zijn verzocht door CampSpot. Nader informatie over het privacy beleid van CampSpot kunt vinden onder het kopje Privacy.

  Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

  Op de inhoud en vormgeving van de website - zoals onder meer op teksten, videos, domeinnamen, merken, databases en afbeeldingen - rusten intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrecht) van CampSpot en/of haar licentiegevers. Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

  Het is de gebruiker toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud en vormgeving van de website te distribueren, over te nemen, op te slaan, te framen en/of te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CampSpot en/of haar licentiegevers.

  Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden en de site

  CampSpot behoudt het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat CampSpot dat wenselijk en noodzakelijk achten.

  Toepasselijk recht

  Op deze gebruikersvoorwaarden  en de algemene voorwaarden van CampSpot is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

  Vragen

  Bij vragen of opmerkingen ten aanzien van deze voorwaarden, de website en/of de privacy bescherming, kun je deze sturen naar info@CampSpot.nl